Flera av oss på RISE Processum firar semester men även att vi fått ett positivt besked. Det regionala partnerskapet har beslutat att bevilja vårt projekt ”Innovationsplattform Bioraffinaderi”. Projektet som sträcker sig över tre år och har en budget på 35 miljoner är oerhört viktigt för att vi ska kunna leverera de nyttor som industrin och regionen efterfrågar. Partnerskapet motivering lyder: Partnerskapet bedömer att projektet väl överensstämmer med målen i programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020 i Mellersta Norrland och även mycket väl överensstämmer med Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi.Projektets huvudsakliga mål är att öka antalet innovationsprocesser som involverar innovativa små och medel stora företag (SMF) och innovationsprocessernas progressionstakt inom bioraffinaderiets värdekedjor. Det vill säga öka antalet utvecklade nya idéer för små och medelstora företag och göra resan från idé till färdig produkt/tjänst snabbare. 

”Jag är oerhört glad och tacksam för det starka regionala stödet och det breda samarbetet mellan industri, akademi, institut, kommuner och regioner som möjliggjort detta.” säger Magnus Hallberg VD RISE Processum.

En storskalig utrustning för Hydrotermisk Karbonisering (HTC) i industriell skala byggs i Örnsköldsvik för implementering i Heinola, Finland. Det är företaget C-Green som i samarbete med ÖMV, Stora Enso och RISE Processum nu skalar upp tekniken. Utrustningen är den första industriella anläggningen baserad på C-Greens teknologi och ska i stor skala omvandla blött bioslam till värdefullt biobränsle.

Företaget C-Greens affärsidé är att med hjälp av HTC omvandla restströmmar från exempelvis massa- och pappersindustri till ett energirikt material. Det är en miljövänlig energieffektiv process som med förnybara restmaterial skapar ett biobränsle.

2016 byggde C-Green upp en pilotanläggning för HTC i Örnsköldsvik, tillsammans med bland andra Processum. Den har varit i drift sedan 2017. Företaget har sitt huvudkontor i Solna men valde ändå att placera pilotanläggningen på Domsjö utvecklingsområde eftersom det erbjuder nödvändig infrastruktur i form av utrymme och kompetens.

Jag är född i Domsjö och vet vad som finns i form av till exempel engineeringresurser, tryckkärlstillverkning, verkstad för tillverkning och montage, industrimålning, el- och instrumentmontage med mera, säger Fredrik Lundqvist, en av grundarna till C-Green. Det är inte överallt man hittar så många gedigna företag och människor med de kompetenser som behövs för att fixa ett sådant här projekt.

C-green startade 2015. Ägarna hade innan det arbetat som konsulter och i ett av uppdragen undersökt möjligheterna med HTC. De såg stor potential i metoden och efter att ha vunnit Ingmar Kroon Award, där de vann tid i KTH Green House Clubs laboratorium och pengar för vidareutveckling, ville de satsa på tekniken. Sedan dess har Processum och Örnsköldsvik funnits med i utvecklingen.

Samarbetet med Processum har varit fantastiskt, säger Fredrik. Vi har hjälpt varandra på många olika sätt. Ett av flera konkreta exempel är att Processums personal nu kan drifta pilotutrustningen helt själva, vilket ger dem möjligheter att utveckla sin egna verksamhet. Nu skriver vi 2019 och är i full färd att färdigställa vår första industriella anläggning för transport till Stora Ensos fabrik i Heinola och även i det projektet kommer personal från Processum att delta.

Utrustningen i Heinola kommer att kunna processa 16 000 ton bioslam per år vilket resulterar i en reduktion av 2500 ton CO2-ekvivalenter per år. Den beräknas vara i drift under 2019.

Det känns roligt och spännande att C-Green valt oss som en viktig samarbetspartner när tekniken nu skalas upp ytterligare, säger Gunnar Westin, Affärsutvecklare på Processum. Vi kommer att finnas med på plats i Heinola under hela implementeringen av utrustning och även för att bidra med vår expertis under uppstarten. Det är även väldigt glädjande att anläggningen konstrueras här i Örnsköldsvik vilket är ett tydligt kvitto på vår regions attraktionskraft och kompetens för nya teknologier.

Fakta HTC

HTC är en teknik som med hjälp av högt tryck och höga temperaturer förvandlar blött organiskt material (vanligtvis bioslam) till ett fast material med högt kol- och energiinnehåll. Temperatur: Cirka 200 grader Celsius

Tryck: Cirka 20 bar

 

Presskontakter:

Gunnar Westin, affärsutvecklare RISE Processum: 010-516 67 57, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fredrik Lundqvist, C-Green, 076-009 35 05, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Några av Sveriges mest kunniga talare i ämnet var på plats och publiken fick inspiration och kunskap om vad som var som var högst på agendan för många av våra bolag i branschen. Energilagring, elektrifiering, energi nät som håller för en ökad efterfrågan på ren energi samt innovativa lösningar var några av huvudpunkterna på Energy ConFusion i Skellefteå

Innovationer och nya affärsmodeller för att uppnå hållbarhet, cirkulärproduktion och bolag som påverkar miljön i rätt riktning var heta samtalsämnen. I Silicon Valley svänger det snabbt och Erik J. Vettle från American Energy Society berättar att de senaste månaderna har fokus på det ”Smarta” frångåtts, mycket på grund av cybersäkerhets problematiken. Nu är det senaste trenden att innovationerna skall från start vara hållbara utan övervakning. En annan tydlig trend enligt Susanne Cambel på Norrsken Investeringsfond är att lönsamhet och positiv klimatpåverkan går hand i hand. Hon menar att genom att ta fram nästa generations affärsmodell ökar företagens möjligheter till ökad vinst.

Erik Ronne på RISE tar upp företagens nästa steg och belyste problematiken med att de potentiella Scale-up företagen inte har samma förutsättningar till stöd och investeringar som start-up företagen eller de stora industrierna. ”När vi nu har satsat tid och pengar på Start-up företagen vill vi att de ska ha möjlighet att stanna och växa i Sverige. De lämnas i ”the valley of death” där många företag inte förmår att sig ur och fortsätta växa. säger Erik. Han presenterar också en lösning som ingår i ett pilotprojekt som RISE bedriver som går ut på att just stötta Scale-up företagen.

En fråga som återkom under flera tillfällen var hur når vi de globala målen. Utvecklingen går framåt men inte tillräckligt fort. Vi måste accelerera och samarbeta för att nå de globala miljömålen 2030. "Finland och Sverige kompletterar varandra väldigt bra och vi behöver utbyta erfarenheter och samarbeta mer" säger Ylwa Alwarsdotter i en av panelerna. Även Mikael Nordlander på vattenfall tar upp frågan.” Det är för mycket motsättningar mellan olika bra lösningar varför inte samarbeta” Han menar att lösningen är just att vi behöver flera lösningar inte endast en.

Företaget Northvolt stora batterifabrikssatsning på hållbara batterier i Skellefteå tas upp som ett gott exempel. Emma Nehrenheim på Northvolt är tydlig i frågan om företagets hållbarhetsprofil ”Klimatförändringarna är högsta prioritet och Northvolt vill vara en del av lösningen genom att bland annat tänka återvinning i alla led och inte kompromissa med det gröna.” Hon betonar att hela affärsplanen bygger på hållbarhet allt från ren energi, metallutvinning till att faktisk producera batterier lokalt.

Energy ConFusion visade upp många innovativa bolag som fokuserar på energieffektivisering och nya energilösningar både på den nationella och internationella arenan. Det är med glädje vi får ta del av att alla föredragshållarna belyser vikten av hållbarhet och att samverka med andra. Det är något som vi på Processum verkligen kan skriva under på.

Hon är kvinnan som veckan efter hon tillträdde på den nybildadetjänsten som hållbarhetsstrateg på Övik Energi, även klev på uppdraget att sitta i Processums intresseförenings styrelse. Emma efterträder avgående Rickard Pellny.

I den nybildade tjänsten som hållbarhetsstrateg ska Emma stärka bolagets hållbarhetsarbete med målet att bli klimatneutral 2025 samtidigt som hon också är FoU ansvarig.

-Det händer jättemycket i energibranschen just nu och att arbeta i ett företag som har miljöpåverkan som en naturlig följd av sin verksamhet ställer stora krav. Vi måste ta klimatfrågan på allvar och agera strategiskt. Säger Emma

Emma har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor då hon jobbat i projektfinansierad verksamhet i både på privata och offentlig sektor. Hon har ett brett nätverk både nationellt och internationellt som hon hoppas få användning för.

-Att ta tillvara på vad naturen har att erbjuda ligger mig varmt om hjärtat och jag ser stor potential i vårt bioraffinaderiområde. Med spänning ser jag framemot att fortsätta ökaintresset och engagemanget för ett hållbart nyttjande av dess råvara och utbudet av tjänster och produkter.

Hållbarhet skall vara ett naturligt driv, vi vill vara en drivande part i omställningen mot ett mer hållbart energisystem och möte kundernas behov och efterfrågan menar Emma.

Det hon ser mest fram emot i sin nya roll i styrelsen är att lära sig mer om Processum, all kunskap som finns i organisationen och alla möjligheter som skogen har att erbjuda.

Emma Ödling är född och uppvuxen på Hornön och efter att ha bott 12 år i Umeå flyttade hem igen 2015. Det många inte vet om Emma är att hon har tävlat i SM i bugg och även vunnit priser när hon var yngre. Undra om det kan komma väl till pass då Övik Energi skall dansa in i 2025 som klimatneutral.

Vi på RISE Processum hälsar henne varmt välkommen in i styrelsen.

För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. De 17 globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Förutom att tydliggöra vilka mål som måste uppnås för hållbar utveckling på global nivå, är Agenda 2030 också ett viktigt verktyg i det regionala och nationella arbetet.

Bild Agenda 2030 nyhetsbrev

Med finansiering av VINNOVA har RISE Processum genomfört ett pilotprojekt med syfte att öka kunskapen om Agendan, både internt och i klustret, samt att ta fram en handlingsplan för att tydligare integrera Agenda 2030 i verksamheten.

– I vår roll som klustermotor bör vi vara en inspiratör och förebild för arbetet med Agenda 2030, men syftet med projektet är också att ta tillvara på den kunskap kring Agendan som redan finns i klustret och dela erfarenheter med varandra, säger Frida Niska, projektledare hos Processum.

Ett antal utbildningstillfällen och workshops har arrangerats inom organisationen och engagemanget har varit stort, både bland medarbetare och i klustret. Det har mynnat ut i ett gediget material, som nu är basen i den handlingsplan som är under framtagning.

– Genom Agenda 2030 blir vår uppgift ännu tydligare. För att vi ska nå alla 17 mål på ett globalt plan behövs mer forskning och nya innovativa lösningar. Det blir ytterligare en drivkraft för oss i vårt arbete, säger Frida Niska.

Det här är en artikel ur vår verksamhetsberättelse för 2018. Är du nyfiken på att ta del av mer från vår verksamhet hittar du hela verksamhetsberättelsen här.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.