RISE har fått i uppdrag av Energimyndigheten att driva ett innovationskluster för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Klustret ska samla alla aktörer som kan bidra till ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och utrikesflyg 2045.

Regeringen gav tidigare i år Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att göra det mer attraktivt att utveckla biobränsle för flyg från svensk skogsråvara. I uppdraget ingår att utlysa medel för att stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen för flyg samt att inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för att accelerera omställningen till fossilfrihet inom flyget.

Efter beslut av Energimyndigheten är det nu klart att det blir RISE som ska driva innovationsklustret som får namnet Fossilfria Flygtransporter 2045.

- Sverige har potential att bli ledande på bioflygbränsle. De hinder vi ser för en övergång till ett mer hållbart flyg är idag inte främst av teknisk karaktär. Utmaningen är snarare hur vi kan utveckla hållbara och attraktiva affärsmodeller och tjänster som gör det intressant att investera och satsa på produktion av bioflygbränsle, säger Maria Fiskerud, projektledare på RISE som kommer att leda innovationsklustret.

Läs hela pressmeddelandet här.

studiebesÃk riksdagsledamot 2018

I veckan hade vi besök av riksdagsledamot Helena Lindahl. Med på besöket fanns ävenrepresentanter från samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelse i Örnsköldsvik. Förutom en rundvandring i test- och demomiljön fick de även ta del av en presentation kring förstudieprojektet "Flaggskepp Bioraffinaderi", en utredning av förutsättningarna för att realisera ett nytt, fullskaligt bioraffinaderi. Besöket avslutades med ett besök på Domsjö Fabriker, där de fick en guidad tur och en överblick över både nuvarande produkter och utveckling som är på gång.

På bilden är fr v Mats Kjellsson, kommunstyrelsen, Marie-Louise Wallberg RISE Processum, Helena Lindahl, riksdagsledamot, Andreas Jansson, samhällsbyggnadsnämnden, Anna-Britta Åkerlind, kommunstyrelsen, Bruno Byström, samhällsbyggnadsnämnden.

Marie Louise bild hemsida

RISE Processum har anställt Marie-Louise Wallberg som projektledare och hon ingår i gruppen Innovationssystem. Marie-Louise har en mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete i direkt samarbete med och i företag med anknytning till skogsindustrin.

– Det är en fantastisk utveckling som Processum genomgått sedan jag lämnade SP för drygt två år sedan, säger Marie-Louise Wallberg. Så jag ser verkligen fram emot att som projektledare få jobba både brett och högt i projekt där olika kompetenser samarbetar. Samtidigt hoppas jag kunna hålla kontakt med industrin och se att det blir verkstad av det vi utvecklar i våra projekt.

Marie-Louise är civilingenjör i teknisk kemi vid Umeå universitet där hon utexaminerades 1998. Intresset för massa och papper väcktes under studietiden genom jobb under två somrar i Väja massa- och kraftpappersbruk.

– I Väja jobbade jag första sommaren på laboratoriet men fick under andra sommaren även arbeta med multivariat analys, berättar Marie-Louise. Exjobbet gjorde jag hos SCA Packaging och det handlade om styrkehöjande medel i testliner. Efter examen fick jag anställning som FoU-ingenjör hos MoDo FoU som därefter blev M-real TC. Där arbetade jag under nio år med process- och produktutveckling i nära samarbete med bruken i Sverige, Tyskland, Österrike och Frankrike. Under den tiden gick jag från forskning till mer industrinära projekt, vilket passade mig bra. Jag vill se nyttan av olika projekt.

– 2007 fick jag jobb som utvecklingsingenjör för bestruket papper i Husum, vilket var en stor enhet med rejäla utvecklingsresurser. Det var en intensiv period med försök nästan varje vecka. Innan jag slutade i Husum var jag också koordinator för processfrågor för alla tre pappersmaskinerna.

– Mitt intresse för personalledning gjorde att jag 2011 sökte jobbet som utvecklingschef vid SEKAB E-Technology, vilket var väldigt roligt och spännande, men också tufft eftersom vi hamnade i ett läge där vi tvingades säga upp folk. En förändringsprocess startade där jag kom att fokusera på verksamheten i Biorefinery Demo Plant, BDP, med målsättningen att skapa möjligheter till fortsatta demonstrationsförsök. I samband med att SP gick in och började driva verksamheten i BDP:n gick jag över till SP, numera RISE.

– 2016 ville jag utvecklas som chef och gick till Örnsköldsviks kommun som enhetschef på Trafik och Park, först med ansvar för drift av gator/vägar, parker, skog och naturvård och sedan för Trafik som innefattar kollektivtrafik, skolskjuts, parkering och färdtjänst. Det var väldigt nyttigt men jag saknade att arbeta med forskning och utveckling.

– Nu är jag glad över att vara tillbaka och jag måste säga att Processum genomgått en fantastisk resa på så kort tid. Betydligt fler anställda, fler avancerade piloter och ett bredare innehåll i verksamheten. Det som jag också tycker är så speciellt med siten här är det nära samarbete som finns mellan företagen. Man hjälps åt i området med den fasta tron att sammanhållning är nödvändigt för en utveckling av industrin. Jag är glad att vara tillbaka här och hoppas kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling.

– Vi är också mycket glada att vi nu kunnat knyta Marie-Louise till Processum och till vår grupp, säger Jonas Joelsson, Gruppchef Innovationssystem. Vi har gott om forskare i Processum och nu får vi också in industriell kompetens och erfarenhet, vilket vi, våra samarbetspartners och kunder kommer att ha stor nytta av.

– På fritiden är jag mycket av en sportmamma eftersom båda våra barn spelar fotboll och innebandy. Själv har jag tidigare spelat fotboll men fotbollsskorna ligger numera på hyllan. Vi har en golden retriever och det är både en avkoppling och en möjlighet till laddning när jag går med honom i skogen, avslutar Marie-Louise.

 

Zhao bild hemsida

Zhao Wang, med en PhD från Umeå universitet har anställts i RISE Processums Bioteknikgrupp som Seniorforskare. Hon kommer att, bland andra projekt, delta i utvecklingsarbetet av förbehandling av lignocellulosa liksom inom området bakteriell nanocellulosa.

– 2007 började jag studierna i kemiteknik vid Beijing Institute of Technology Beijing i Kina och fick min Bachelor of Engineering 2011, berättar Zhao Wang. Under studietiden erhöll jag under fyra år Academic Excellence Award, vilket varje år ges till de tio bästa procenten studenter.

– Jag ville komplettera mina studier med en Master utomlands och studerade därför vid Umeå universitet i ytterligare två år och fick min Master 2013. Examensarbetet handlade om förbehandling och hydrolys av biomassa i form av lignocellulosa för produktion av socker. En del av arbetet var att undersöka hur olika temperaturer och tryck påverkar pelletering av asp, björk och gran liksom den efterföljande hydrolysbehandlingen.

– Därefter fortsatte jag med doktorandstudier i samma grupp, ledd av professor Leif Jönsson. Under doktorandtiden ledde och avslutade jag fem projekt och publicerade sex forskningsartiklar. Doktorandarbetet omfattade studier av resistensen hos ved mot biokemisk omvandling inklusive råvaruegenskaper, förbehandling, försockring och fermenteringsbarhet.

– Jag studerade den kemiska sammansättningen och strukturella faktorer hos tre vedtyper och GMO-plantor samt utvärderade den enzymatiska omvandlingspotentialen av dessa lignocellulosamaterial. De optimala villkoren för förbehandlingsmetoder av tre biomassor med utspädd syra, joniska vätskor och ångexplosion för att förbättra enzymatisk konvertering av lignocellulosamaterial undersöktes och tolkades. Jag fastställde också gradering av toxiciteten hos tio detekterade inhibitorer i förbehandlingsvätskan som orsakade inhibering av mikroorganismer vid fermentering av pentos och hexos. Den stora betydelsen av proteinbioinformanter vid adsorption av individuella svampproteiner för ligninpreparering utvärderades med metoder som proteinanalyser, analyser av enzymaktiviteter samt proteinanalyser.

– Efter disputationen sökte jag arbete och skickade en ansökan till Processum, fick det här jobbet och nu är jag i Bioteknikgruppen. Ett av mina första forskningsområden är i projektet för bakteriell nanocellulosa, ett område med stor potential inom många framtida applikationer. Jag kommer också att delta i single cell-projekt, ett område inom vilket Processum framgångsrikt forskat i flera år.

– Det är verkligen fantastiskt att så många duktiga forskare från andra delar av världen ser Processum som en attraktiv arbetsgivare med en rad stimulerande projekt på gång, säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik. Zhao Wang har en intressant forskningsbakgrund och hennes erfarenheter kommer att vara betydelsefulla i våra projekt.

Slutligen Zhao, vad gör du när du inte arbetar?

– Just nu bor jag i Umeå och där har jag många vänner som jag umgås med. Jag gillar också att resa liksom att vandra i naturen. På den musikaliska sidan spelar jag ett traditionellt kinesiskt stränginstrument som heter zither, slutar Zhao.

Shubhankar bild hemsida

Shubhankar Bhattacharyya är sedan augusti anställd som seniorforskare i Processums Kemigrupp. Han har en gedigen bakgrund i kemi med en PhD från Defence R & D Establishment, Gwalior i Indien. Nu senast kommer han från en treårig post doc-tjänst vid Luleå tekniska universitet.

Efter min disputation i Gwalior i Indien 2015 sökte jag efter en passande post doc- tjänst vid ett skandinaviskt universitet eftersom jag ville till ett svalare klimat, säger Shubhankar Bhattacharyya. Jag är uppvuxen i nordöstra delen av Indien och jag trivs egentligen inte i temperaturer över 30 °C, så när jag erbjöds en post doc-tjänst vid Luleå tekniska universitet var det lätt att tacka ja. Speciellt som jag gillar att fjällvandra på min fritid.

Shubhankar Bhattacharyya tog en BSc i kemi från City College, Calcutta University under åren 2003-2006 och en MSc åren 2006-2008 i organisk kemi vid D. B. Science College, RTM Nagpur University i Indien. Doktorandstudierna genomfördes vid Defence R & D Establishment, i Gwalior i Indien och omfattade utveckling av nya reagens och metoder för syntes av svavel, syre och kväve innehållande heterocykler samt utveckling av nya metoder för alkylering av aminer genom oxidativ aminering av aldehyder.

– Post doc-arbetet fokuserade på joniska vätskor och karakterisering av lignin. Jag gjorde exempelvis syntes och karakterisering av joniska vätskor, där jag studerade upptag och lagring av koldioxid, baserade på ortoboratjoniska vätskor. Arbetet innefattade även kemisk funktionalisering av lignin.

– Min första uppgift hos Processum är att jobba i projektet Cellu-PLA där jag ska skala upp en laborativ metod att isolera mjölksyra producerad från skogsbaserat socker och polymerisera det till ett plastmaterial, PLA. Projektet är ett intressant och bra exempel på samarbete mellan Processums Kemi- och Bioteknikgrupp.

– När jag inte är på jobbet tycker jag om att fjällvandra och i norra Skandinavien finns det gott om sådana områden. Under åren i Luleå har jag fjällvandrat i Norge, Sverige och Finland och nu ser jag fram emot att upptäcka världsarvet Höga Kusten, avslutar Shubhankar.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.